آنالیز بها و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکی

نـرم افـزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال99

+ نرم افزارهای متره و برآورد + محاسبه تعدیل

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی)) 

-  نرم افزار  تجزیـه بـها و پیشنهاد قیمت برای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سالهای 97و 98 و 99 

      ...  بــه هـمـراه   

 -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل + خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سالهای 97و 98و 99

 -  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه تاسیسات مکانیکی

 - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سالهای 97، 98، 99

(دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)


ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نـرم افـزار تجـزیـه بـهای فهـرستبـهای تاسیسات مکانیکی سـال 1399


ForkPlayer ForkPlayer