آنالیز بها و پیشنهاد قیمت راه، راه آهن و باند فرودگاه

نـرم افـزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 99 

+ نرم افزارهای متره و برآورد + محاسبه تعدیل

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی)) 

 ...  بــه هـمـراه  ...

-  فایل Excel نرم‌افزار متـره و بـرآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سالهای97و98و 99

-  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه راه، راه‌آهن و باندفرودگاه 

- فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سالهای 97، 98، 99

(دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نرم افزار تجـزیه بهای فهـرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399


ForkPlayer ForkPlayer