نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه

 

نــرم افــزار جــامـع

تهیـه و تنـظیـم جـداول مستـنـدات

لایـحــه تـاخـیــرات پــروژه

و

محــاسبـه مـدت زمــان تـاخـیــرات مـجــاز

و

تـرسیــم نـمــودار گـانــت

و هـمـپــوشـانـی زمـانی تـاخیـرات

(Version.4)

 دريـافـت کـاتـالــوگ صـفـحـات گـزارش نـرم افـزار


جداول ثبت اطلاعات، طبق ماده30 شرایط عمومی پیمان و به شرح ذیل تدوین گردیده اند:

فصل اول: تغییر مبلغ پیمان و افزایش مقادیر
فصل دوم: تغییرات نقشه ها
فصل سوم: تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ نقشه ها، دستورکارها و تحویل مصالح
فصل چهارم: تاخیر در تحویل مصالح با حواله کارفرما
فصل پنجم: حوادث قهری و کشف اشیاء عتیقه
فصل ششم: محدودیت ورود مصالح (طبق بند "د" ماده 20)
فصل هفتم: تعلیق پروژه (طبق ماده 49)
فصل هشتم: تغییر در قوانین و مقررات
فصل نهم : گزارش میزان کل تاخیرات مالی
فصل دهم: سایر مواردی که خارج از قصور پیمانکار می باشد

 

تقویم کاری: امکان ثبت روزهای غیرکاری
نمودار گانت : گزارش و ترسیم نمودار گانت تاخیرات
گزارش گیری: محاسبه مدت تاخیرات مجاز و مشاهده گزارش فنی و مالی تاخیرات با همپوشانی زمانها
 

 

به انضمام محتوای آموزشی :

عوامل موثر و نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه‌ها
>>> شامل نکات مقدماتى و اطلاعات موردنياز کاربران محترم <<<

 

و کتاب الکترونیکی :
روشهای محاسبه همپوشانی تاخیرات فنی و مالی پروژه‌ها

(تالیف: عباس مقدسی و زینب آقابابایی)لـیـنـــک دانـلـــود دمــوی :

نـرم افـزار تهیـه لایحـه تـاخیـرات پـروژه