فهرستبهای سال 1400

فـایـل Excel برنـامـه هـای

"متـره و بـرآورد و صورت وضعيت نویـسـی"

براسـاس فهرستبـهای ابنـیـه سـال 1400

-  و  -

"تهیه مشخصات آرماتـورها (لیـستـوفـر)"


فـایـل Excel و نـرم افـزار

"متـره و بـرآورد و صورت وضعيت نویـسـی"

براسـاس فهرستبـهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سـال 1400