مهندسین گروه ما

 

« گــروه دانــش انـدازه گیــری »

بـرآمـده از خِرَد جمعی، تجربیات و هم اندیشی مهندسین مجرب در زمینه های مختلف «علــوم مهندسی» است که بر این باورند:

دستیابی به افقهای دوردست و آسودگی خاطر از دستیابی به نتایج مطلوب در اقدام و اتمام پروژه ها، در گِرو افزایش وسعت دیـد مهندسی، نگاه ریزبین و نکته سنج و میزان ارزشگذاری و سرمایه گذاری برای دانش بنیان نمودن و دقیق وعلمی بودن فرآیند اندازه گیری و تخمین ابعاد و احجام و هزینه های پروژه، می باشد و همین امر، موجب شد تلاشی مشترک آغاز گردد، برای فراگرفتن و آگاه نمودن به جایگاه تاثیرگذار ** دانش اندازه گیری و متره و تهیه ساختارشکست و اجزای یک پروژه و آنالیز منابع و مصالح موردنیاز آن با هدف افزایش دقت در اندازه گیری، تئوریزه کردن آن و بهره بردن از تجربیات کارگاهی، تا موجب آسودگی خاطر از نتایج کارهای اجرایی و کاهش نگرانی از وارد آمدن صدمات و زیانهای احتمالی بر سرمایه و اقتصاد ملی، شود.

اميدوارم خداوند به ما توفيق دهد گامي موثر در اين راه برداريم.


ایمیـل :  Mwasuring_Knowledge_Group@Yahoo.com

تلگـرام :  telegram.me/joinchat/ChumtAes8bVAWozMzk0Nrg

اینستاگرام www.instagram.com/measuring_knowledge_group

 
 
 
                                                                                 
                مهنـدس امیـن فـاضـلی                          مهنـدس حمیـدرضـا فنـدرسکـی                           مهنـدس ایـمـان فـاضـلی
      کارشناس متره و برآورد - برنامه ریزی و کنترل پروژه                        کارشناس برنامه ریزی و برآورد                                    کارشناس برنامه ریزی و برآورد
                مهندس عمران - مدیریت و ساخت                            مهندس بـرق - طراح و مجری                         مهندس عمران - کارشناس دفترفنی و HSE
 
                                           رزومه شخصی مهندس فاضلیرزومه شخصی مهندس فندرسکیرزومه شخصی مهندس فاضلی