نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرستبهای ابنیه سال99 + نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل


 - نرم افزار تجـزیـه بـها و پیشنهاد قیمت ردیفهای فهرستبهای

       ابـنــیــه                                                      

                 برای سالهای 97و 98و 99 

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای ابنیـه سال1397)) 


  ...  بــه هـمـراه  ...


 -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل + خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنیه سالهای 97و 98و 99

 -  نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (لیستوفر)

 -  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه ابنـیـه

 - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال97 

 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال98 

 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

- فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال99 

 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 - نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای ردیفهای فصل28 فهرستبهای ابنیه

 

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایـش یا کاهـش بهـا (ضريب مينوس يا پلوس) 
ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید: